นายไชยรัตน์ กันทา ชั้นสูง เชียงราย 030161027424 1544832000 1702512000