เรือเอกบำเพ็ญ เต็มพร้อม ร.น. ขั้นต้น ชลบุรี 030164007066 1623283200 1780963200