นายชมภู เสียงลอย ชั้นสูง กรุงเทพมหานคร 030163014092 1599004800 1756684800 https://s3.amazonaws.com/files.qrz.com/g/hs1jhg/IMG_CHOMPOO.JPG