นายคมประเสริฐ ไตรวิทยคุณ ขั้นต้น กรุงเทพมหานคร 030160030555 1514332800 1672012800 https://s3.amazonaws.com/files.qrz.com/w/hs1fdw/hs1fdw.jpg