นายเชิดชัย ดวงดี ขั้นกลาง สมุทรสาคร 030162017718 1569369600 1727136000 https://s3.amazonaws.com/files.qrz.com/t/e24zvt/20190603_200704.jpg